Kuntavaalit 2021

Kuhmon Kokoomukset vaaliteemat 2021

Kuhmon Kokoomus tekee kokoomuslaisen arvomaailman mukaista politiikkaa. Siinä korostuu halu kehittää Suomea vapaaseen, länsimaiseen yhteiskuntajärjestykseen perustuvana avoimena yhteiskuntana, jossa yksilönvapaus ja ihmisoikeudet on turvattu.

Tältä pohjalta toimimme Kuhmon kehittämisen ja kehittymisen sekä kuntalaisten hyvinvoinnin puolesta.

Avoimuus ja yhteistyö eri tahojen kanssa on tavoitteenamme päätöksenteossa. Kaiken päätöksenteon pitää olla ennakkoluulotonta ja kasvuhakuista.

Elinkeinot, yrittäminen, työ

Terve ja kilpailukykyinen elinkeino- ja yrityskulttuuri pitää olla perustana, kun verotuloja pyritään kasvattamaan.  Verotulojen kehityksellä tulee turvata kuntalaisten perustarpeet ja hyvinvointi.

Kaupungin tulee huolehtia, että kaavoituksella ja muilla kunnallishallinnon käytettävissä olevilla keinoilla (esim. työllistämistoimet) tuetaan yritysten mahdollisuuksia toimia ja kehittyä Kuhmossa.

Yhdessä maakunnan muiden kuntien kanssa on panostettava toimivien liikenneyhteyksien säilyttämiseen ja kehittämiseen Kainuussa.  Raskaan liikenteen vaatimukset tiestölle on otettava huomioon.

Lentoliikenne Kajaaniin on turvattava ja Kuhmon lentokenttää on kehitettävä vastaamaan myös yritysten tarpeita.

Hankinnoissa on pidettävä tiiviisti yhteyttä paikallisiin yrityksiin.

Erityisesti tarkkaan harkittua työperäistä maahanmuuttoa on tuettava.

Digitaalinen saavutettavuus, toimivat laajakaistayhteydet ovat elinkeinotoiminnan perusedellytys.

Energian hinnan on taattava kuhmolaisten yritysten kilpailukyky.

Toimivat ja laadukkaat yrityspalvelut pitää saada lähelle yrityksiä.

Väestö, perheet

Lapsiperheitä on tuettava joustavan terveydenhoidon, koulutuksen ja varhaiskasvatuken avulla. Kuhmossa on toimittava niin, että uusissa ja kasvavissa yrityksissä syntyy uusia työpaikkoja erityisesti nuorille aikuisille. 

Lapsille on taattava riittävät harrastusmahdollisuudet mielellään jo koulupäivän yhteyteen. Toimitaan yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Työperäisen maahanmuuton merkitys väestön tasapainon tavoittamisessa on tunnustettava ja siihen on luotava mahdollisuudet.

Koulutus

Kuhmon Kokoomus pitää tärkeänä, että kohtuulliset ryhmäkoot ja opettajien riittävä määrä varhaiskasvatuksesta alkaen mahdollistavat laadukkaan oppimisen, monipuolisen tuen ja lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin toteutumisen.  Erityisesti varhaiskasvatuksessa on paneuduttava syrjäytymisen ehkäisyyn moniammatillisesti verkostotyöskentelyä hyödyntäen.

Kunnan opetukselliset ja kasvatukselliset erityistarpeet tulee huomioida henkilöstöresurssien määrissä ja osaamisen kehittämisessä. Hyvin johdettu toiminta lasten ja nuorten hyvinvointiin ja kehitykseen tähtäävissä palveluissa takaa varhaisen puuttumisen ja työn tulosten seuraamisen esiin tulevissa ongelmissa riittävän ajoissa. Toiminnassa on suosittava verkostomaista, moniammatillista työskentelyä.

Päätöksentekijöinä meidän on myös huolehdittava, että nuorille on Kuhmossa tarjolla koulutuspaikkoja.  Lukion ylläpitäminen on etusijalla.  Ammatillisen koulutuksen paikkoja on lisättävä joustavia opintopolkuja luoden.  Erityisesti Kuhmon vahvoille alueille, esim. puutuoteteollisuuteen on saatava ammattitaitoista työvoimaa.  Oppisopimus­koulutukseen tarvitaan uusia avauksia, joissa yrittäjillä on aktiivinen rooli.

Jokaiselle nuorelle on tarjottava mahdollisuus suorittaa ammatillinen perustutkinto.

Aikuiskoulutuksen tulee tarjota mahdollisuus yleissivistävään ja tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Terveys

Sosiaali- ja terveyspalveluissa ihminen on etusijalla. Toiminnan painopistettä on siirrettävä varhaiseen ongelmien ehkäisyyn ja peruspalveluiden vahvistamiseen. Kunnan HYTE-työ on osa tätä kokonaisuutta. Keskeistä on palvelun saatavuus oikea-aikaisesti sujuvissa hoitoketjuissa. Lääkäriin on päästävä sujuvasti. Tarvittaessa on otettava käyttöön saatavuuden takaamiseksi palveluseteli. Kehittyvä digitaalisuus tuo palveluvalikoimaan joustavuutta.

Hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut henkilöstö mahdollistaa laadukkaiden palvelujen tuottamisen kuhmolaisille uudessa ja terveellisessä sote-keskuksessa. Laadukkaat perusterveydenhuoltopalvelut edellyttävät riittävää hoitaja- ja lääkäriresurssia sekä väestöpohjaan sopivia palveluprosesseja.

Lähtökohdaksi palvelujen kehittämiselle on otettava ihminen.  Keskeistä on ensihoidon nopea saatavuus, ammattimainen hoitotarpeen arviointi ja sujuvat hoitoprosessit.

Liikunta- ja kulttuuripalveluiden merkitys kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen on muistettava. Näiden palveluiden kehittymistä on tuettava pitkäjänteisesti.

Turvallisuus

Sujuva arki on monen kuntalaisen toivelistan kärjessä.  Arjen turvallisuudessa tulee kiinnittää huomiota liikkumisen turvallisuuteen.

Turvallisuuden kansalaisille takaavien ammattilaisten työskentelyyn ensihoidossa ja pelastustoimessa on järjestettävä riittävät toimintaedellytykset. Kunnan on käytävä aktiivista vuoropuhelua poliisin ja rajaviranomaisten kanssa.

Hiljaisiin hälyttäviin signaaleihin on reagoitava nopeasti.

Elämän laatu

Kaupungin tulee huolehtia, että kuntalaisilla on mahdollisuudet omaan aktiivisuuteen perustuvaan laadukkaaseen elämään ja itsensä monipuoliseen toteuttamiseen.

Sekä kansalaisopisto- että musiikkiopistotoimintaan on panostettava niin, että niiden mahdollisuudet tavoittaa asukkaita laajalti säilyvät.

Kolmannen sektorin toimijoille, mm. urheiluseuroissa, on luotava edellytykset tehokkaaseen, harrastajille edulliseen toimintaan.

Luonto- ja liikuntapalvelut on pidettävä niin hyvässä kunnossa, että kuhmolaiset voivat olla edelleen helposti yhteydessä monipuoliseen luontoon.

Päätöksenteko

Kuhmon kaupungin talous on pidettävä tasapainossa ja talouden uhkatekijöiden merkitystä on arvioitava pitkällä aikavälillä.

Yhdessä Kainuun muiden kuntien ja eri sidosryhmien kanssa on etsittävä kestäviä ratkaisuja sote-menojen hallitsemiseen.

Lähipalvelut kuntalaisille on säilytettävä riittävän hyvällä tasolla terveyden- ja sosiaalihuollon sekä muiden peruspalveluiden osalta.

Kuhmon Kokoomus huolehtii osaltaan siitä, että kaupungissamme tehdään oikeita ja pitkällä aikavälillä toimivia strategisia suunnitelmia siten, että kuntalaiset voivat luottaa tulevaisuuteen.

Päätöksissä on muistettava kaikki tekijät: lapset, nuoret, ikäihmiset ja luonnollisesti uutterat ja ammattitaitoiset työntekijät sekä eri aloilla toimivat yrittäjät. Päätöksenteossa on rohjettava katsoa tarpeeksi pitkälle tulevaisuuteen.

Palveluita on kehitettävä muiden kuntien kanssa yhteistyössä, erillistä maakuntahallintoa ei tarvita.